Om du vill anmäla dig över internet går det också bra:

http://www.blåbasen.se/sh/anmalan/Anmalan

Följande villkor gäller när du anmäler din häst via internet:

Jag försäkrar på heder och samvete;

  • att hästen under de senaste tre veckorna, räknat från denna dag, inte visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom
  • att hästen under de senaste tre veckorna icke varit uppställd i stall, där smittsam sjukdom mig veterligen förekommit
  • att hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom,
  • att hästen är erforderligt tränad och hanterad för att ur säkerhetssynpunkt kunna inställas till premiering på offentlig plats,
  • att jag är medveten om att jag inte kan ställa ekonomiska anspråk på arrangören beroende på uppnådda resultat på arrangemangen eller eventuella felaktigheter i densamma, samt medger att mina personuppgifter får publiceras (Personuppgiftslagen 1998:204)